استعلام قیمت طراحی آنلاین سوله 

لطفا اطلاعات سوله خود را به دقت وارد نمایید تا قیمت طراحی شما محاسبه گردد.پس از مشاهده قیمت طراحی ابتدا مبلغ طراحی را واریز نمایید سپس به قسمت درخواست طراحی سوله مراجعه نمایید.

 

قوانین ورژن فعلی به شرح زیر می باشد:
  
       اگر عرض دهانه سوله بیش از 30 متر باشد،سوله شما با سامانه آنلاین قابل طراحی نمی باشد
       اگر تناژ جرثقیل سوله از 10 تن بیشتر باشد ،سوله شما با سامانه آنلاین قابل طراحی نمی باشد
       اگر ارتفاع سوله شما از 14 متر بیشتر باشد،سوله شما با سامانه آنلاین قابل طراحی نمی باشد 
       اگر طول سوله شما از 102 متر بیشتر باشد ،سوله شما با سامانه آنلاین قابل طراحی نمی باشد
       اگر تعداد دهانه های سوله شما از 2 دهانه بیشتر باشد ،سوله شما با سامانه آنلاین قابل طراحی نمی باشد
       سیستم طراحی آنلاین سوله های دارای طبقه را طراحی نمی کند.
       سیستم طراحی آنلاین امکان همزمان مدل سقف قوسی و تک شیب را ندارد.
       سیستم طراحی آنلاین فاقد امکان مدلسازی پداستال می باشد.
       سیستم طراحی آنلاین فاقد امکان در نظر گرفتن محدودیت برای پروژه می باشد.

 

      

تعداد دهانه های سوله:

عرض دهانه:  سانتیمتر
طول دهانه:  سانتیمتر
ارتفاع دهانه:   سانتیمتر
تناژ جرثقیل:   کیلوگرم
تعداد ستون میانی:
آیا سقف سوله قوسی است؟                     
نوع شیب سقف:                

       

انتخاب خروجی ها:                                                    

 

                                                        قیمت کل:     قیمت   ریال